Yast?q deyib ke?m?yin


?nsanlar?n h?r biri ?z b?d?n qurulu?una uy?un yast?q istifad? etm?k ist?yir. B?d?n qurulu?una uy?un olmayan yast?qlardan istifad? m??yy?n zamandan sonra boyun a?r?lar?n?n yaranmas?na s?b?b olur. H?yat?m?z?n ??d? birini yataraq ke?irdiyimiz ???n se?diyimiz yast?q n?v? boyun a?r?s?n?n yaranmas?na mane olmal? v? ya boyun a?r?s?n? azaltmal?d?r.

Boyun a?r?s?n?n yaranmas?n?n ?sas s?b?bl?rind?n biri uzun m?dd?t boynunuz ?yri bir ??kild? yatma??n?zd?r. ?g?r s?h?r yuxudan durduqda boynunuz a?r?yarsa, bu, yast???n?z?n boynunuzu v? ba??n?z? do?ru d?st?kl?y? bilm?diyind?n ir?li g?lir.

Yatark?n do?ru m?vqed? uzan?n
Bir ?ox insan yatmazdan ?vv?l yataqda kitab oxuyark?n v? ya televizor izl?y?rk?n ba? v? boyunlar?na d?zg?n d?st?k vermirl?r. Boynunuzun ard?na ?oxlu yast?q qoymaqla ba??n?z? ?y?r?k dik saxlama?a ?al??may?n. ?g?r bir ?ey oxuyursunuzsa, qollar?n?z?n bir yerd?n d?st?k ald???na v? ba??n?z?n neytral m?vqeyini qorudu?una ?min olun. Yatark?n is? ?n g?z?l m?vqe arxas? v? b?yr? ?st? yatmaqd?r. ?z?st? yatmaqdan ??kinin. ??nki bu zaman boyun burxulmalar? kimi hallar ?ox tez-tez ba? verir.

D?zg?n yast?q se?in
Yast?qdan istifad? y?n?nd? apar?lan ara?d?rmalara g?r? do?ru yast??? se?s?niz, yuxunuzun da keyfiyy?ti artar v? ba?-boyun a?r?s?n? azaldar. ?g?r b?yr? ?st? yat?rs?n?zsa, qula??n?z v? yata??n?z aras?ndak? bo?lu?u dolduran v? ba??n?z? ?ym?y?n bir yast?q se?in. ?g?r arxa ?st? yat?rs?n?zsa, yast???n?z? el? se?m?lisiniz ki, ba??n?z? n? geriy?, n? d? ir?liy? do?ru ?ysin.
Bunlar? n?z?r? alaraq dem?k olar ki, yast?qlar?n n?vl?ri ?oxdur v? siz yat?? t?rziniz? uy?un olaraq ist?nil?n birini se?? bil?rsiniz. Se?im ed?rk?n d? diqq?t etm?li oldu?unuz ?n m?h?m ?ey yast???n sizin boynunuzu incitm?myi v? siz? d?rin, keyfiyy?tli yuxu b?x? ed? bilm?yidir. ?sl diqq?t yetirilm?li olan ?ey is? odur ki, yast?q boynunuzu neytral bir m?vqed? saxlamal?d?r.
Bu bax?mdan bir ne?? yast??a n?z?r salaq.
Ortopedik yast?qlar: Bu c?r yast?qlar boyunun t?bii q?vr?m?n? qorumas? ???n ??xar?lan yast?qlard?r.

Qu? t?k? yast?qlar: ?g?r allergiyan?z yoxdursa, bu tip yast?qlar sizin ???n ?n uy?un se?im ola bil?r. Bu yast?qlar ba??n?z?n ??klini alma?a uy?undur v? s?ng?r yast?qdan daha yum?aqd?r.
Boyun y?rt??? yast?qlar?: Bu yast?qlar dair?vi haldad?r. Boyun hiss?sind?ki t?zyiqi yuxu ?snas?nda azaltmaq v? boyunun neytral m?vqeyini qorumaq ???n haz?rlan?blar.
Su yast?qlar?: Su yast?qlar? boyunuza d???n y?k? paylayan v? azaldan yast?qlard?r.
Apar?lan ara?d?rmalar?n birind? i?tirak??lar?n b?zil?rind? yuxar?da b?hs edil?n yast?qlar aras?nda su yast???na daha ?ox ?st?nl?k verilmi?dir. Su yast???n?n dig?r bir g?z?l t?r?fi d? s?rtliyini v? h?nd?rl?y?n? sizin t?yin etm?yinizdir. Onun i?in? n? q?d?r ?ox su doldursan?z, bir o q?d?r s?rt v? h?nd?r olur.
?g?r h?r s?h?r boyun a?r?s? il? oyan?rs?n?zsa v? bu a?r?dan xilas olmaq ???n bir ?eyl?r etm?k ist?yirsinizs?, o zaman ?z?n?z? yeni yast?q almal?s?n?z. H?yat?n?z?n ?h?miyy?tli bir qismini yuxuda ke?irdiyiniz ???n ?irin yuxular g?rm?yin v? g?z?l dinc?lm?yin ?n ?h?miyy?tli yolu yax?? bir yast??a sahib olmaqla ba?lay?r.


loading...

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər